รายละเอียดบริการรับยื่นวีซ่า

  • ประเมินโอกาสที่วีซ่าจะได้รับการอนุมัติให้
  • ให้คำปรึกษาวางแผน เพื่อทำวีซ่า
  • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่า
  • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
  • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่า
  • จองตั๋วเครื่องบิน  และที่พักในต่างประเทศเพื่อยื่นขอวีซา
  • จัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
  • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ

การเตรียมเอกสารเบื้องต้น สำหรับยื่นขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางทุกเล่มที่มี
 2. รูปถ่ายสีตามที่สถานทูตกำหนด
 3. หลักฐานการทำงาน และ เอกสารการลางาน
 4. หลักฐานการศึกษา (กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา)
 5. หลักฐานทางการเงิน
 6. ใบจองตั๋ว (ถ้ามี) และ แผนการเดินทาง
 7. สำเนาเอกสารส่วนตัว ระบุชื่อสกุล เก่าใหม่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัว ฯ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่า ใบแสดงสิทธิ์การดูแลบุตร ฯ
 8. เอกสารอ้างอิงจากญาติหรือเพื่อนที่ต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น จดหมาย สำเนาหนังสือเดินทาง หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ฯ
 9. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
พลัส เอ็ดดูเคชั่น บาย อาเธอร์ พลัส
13/259 นวมินทร์ 67 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
โทร 02 001 9817 มือถือ 094 646 5992
© Copy Rights by pluseducation.com
Administrator