หลักสูตรภาษาอังกฤษ General / Intensive English

General English หลัก สูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐาน ถึงแม้นักเรียนจะไม่มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้มจนถึงระดับสูง จะฝึกความเข้าใจภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยสามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

 

ระดับมัธยมศึกษา (High School)

ในระดับมัธยมศึกษาของอังกฤษ  ได้กำหนดให้มีการสอบวัดผลความรู้  และความสามารถ  การสอบจะจัดโดยคณะกรรมาธิการอิสระซึ่งมี 5 คณะ ซึ่งผลการสอบดังกล่าว  สามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าระดับอุดมศึกษาได้  การสอบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 
  1. GCSE (General Certificate of Secondary Education)  การสอบระดับนี้จะสอบเมื่อนักเรียนมีอายุประมาณ 16ปีขึ้นไป  นักเรียนต้องเลือกสอบประมาณ 8-12 วิชา เช่น  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ศิลป ฯลฯ  และผลการสอบจะแบ่งออกเป็น 7  ระดับ คือ  Grade A, B, C, D, E, F และ G นักเรียนที่สอบได้ Grade C ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน  นักเรียนที่สอบ  GCSE จนได้วุฒิบัตร สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสายสามัญ "A" Level  ได้ หรือหลักสูตรสายวิชาชีพ Advanced  GNVQ อีก 2 ปี
  2. GCE A Level (GCE Advanced)  เป็นการสอบวัดผลความรู้ของนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป  วิชาที่สอบมีให้เลือกกว่า  50  วิชา โดยส่วนใหญ่จะสอบเพียง 2-3 วิชาที่มีความสัมพันธ์กัน คือ เลือกสอบทางด้าน  Science หรือทางด้าน Humanities  ผลการสอบแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ A, B, C, D และ  E ซึ่ง Grade ทั้ง 5  ระดับนี้ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด  แต่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะรับพิจารณารับผู้ที่มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไป  แต่มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะรับผู้ที่ได้คะแนนระดับ A  และ B สำหรับผลสอบ GCE "A"  Level  นี้เป็นเกณฑ์ที่ ใช้พิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน คือ
  • ภาคต้น (Autumn Term) เริ่มปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนธันวาคม
  • ภาคกลาง (Spring Term) เริ่มกลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือนมีนาคม
  • ภาคปลาย (Summer Term) เริ่มปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม
 

ระดับอาชวะศึกษา (Further Education)

สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา แต่ต้องการเพียงคุณวุฒิวิชาชีพต่างๆ ในการทำงานสายอาชีพ สถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษานี้ มีทั้งของรัฐบาลและของเอกชน แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน

ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)

การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และ College of Higher Education  มหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรมีประมาณกว่า  100 แห่ง  และล้วนแต่เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลเกือบทั้งหมด(โดยรวม  Polytechnic  ที่ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมอยู่ใน 100  แห่งที่กล่าวมาแล้ว) ยกเว้น  University of  Buckingham  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว สำหรับ College of  Higher  Education  มีอยู่ประมาณ 243  แห่งทั่วประเทศ 
พลัส เอ็ดดูเคชั่น บาย อาเธอร์ พลัส
13/259 นวมินทร์ 67 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
โทร 02 001 9817 มือถือ 094 646 5992
© Copy Rights by pluseducation.com
Administrator