หลักสูตรภาษาอังกฤษ  (Language School)
General English หลัก สูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐาน ถึงแม้นักเรียนจะไม่มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้มจนถึงระดับสูง จะฝึกความเข้าใจภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
 
Engilsh for Academic Purposes หลัก สูตรนี้ช่วยพัฒนาโครงสร้างภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาในการเข้า มหาวิทยาลัย ฝึกทักษะภาษาสำหรับการศึกษาและสอบในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มวิเคราะห์และการเขียนบทความ  IELTS,TOEFL,TOEIC หลักสูตรสำหรับผู้เข้าสอบ IELTS,TOEFL,TOEIC
 

High School Preparation หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนระดับ High School จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียน การเขียนรายงาน

ระดับมัธยมศึกษา (High School)

โรงเรียนระดับมัธยมในประเทศออสเตรเลียนั้นมีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน โดยแบ่งเป็น

  • โรงเรียนไปกลับเช้าเย็น (Day School)
  • โรงเรียนประจำ (Boarding School)

อาชีวศึกษา  (Vocational Education and Training)

หลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมจะเปิดสอนตามวิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่องหรือที่ เรียกว่าTechnical and Further Education (TAFE) จะจัดชั้นเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนเฉลี่ยโดย ประมาณ 15 ถึง 30 คน การเรียนการสอนมุ่งเน้นภาคปฏิบัติควบคู่กับการสอนภาคทฤษฎี โดยเปิดสอน  หลักสูตรโดยแบ่งดังนี้

  • Certificate I – IV ระยะเวลาของหลักสูตรเริ่มตั้งแต่ไม่กี่สัปดาห์จนถึง 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยหลักสูตรประกาศนียบัตร จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ประกาศนียบัตรยิ่งสูงก็ยิ่งเตรียมความพร้อม สู่การทำงานมากขึ้น เช่น ประกาศนียบัตร 1 จะปูพื้นฐานทักษะเบื้องต้นในขอบข่ายของงาน แต่ประกาศนียบัตร 4 จะเจาะลึกกว่าและมุ่งพัฒนา ทักษะสำหรับหัวหน้างาน
  • Diploma เป็นหลักสูตรสำหรับเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม เป็นผู้ประกอบการและรวมถึง การประกอบวิชาชีพ ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 1-2 ปี บางหลักสูตรมีการเชื่อมโยงกับ หลักสูตรปริญญาตรีซึ่งอาจได้รับการ โอนหน่วยกิจได้สูงสุด 1 ปี เมื่อจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ในบางมหาวิทยาลัยก็เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาเช่นกัน
  • Advanced Diploma หลักสูตรจะคล้ายคลึงกับ Diploma แต่เป็นระดับที่สูงกว่าใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 2 -3 ปี

หลักสูตรอาชีวศึกษาจะทำการสอนในช่วง เดือน กุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคมความแตกต่างที่สำคัญ ระหว่างอาชีวะศึกษาและมหาวิทยาลัยก็คือ สถาบันอาชีวศึกษาจะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภาคธุรกิจ ซึ่ง หมายความว่าหลักสูตรจะเน้นการปฏิบัติ และทักษะ อาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพ

ระดับมหาวิทยาลัย (University)

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะมีการแบ่งระดับการศึกษาออกเป็นสองส่วน คือ

  • ระดับปริญญาตรี (Undergraduate)
ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

หลักสูตรปริญญาตรีจะใช้เวลาศึกษาประมาณ 3 ปีและบางสาขาจะใช้เวลามากกว่านี้

ระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor Degree with Honors)

สำหรับนักเรียนที่จบปริญญาตรีด้วยผลการเรียนดีเยี่ยมสามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มสำหรับปี เกียรตินิยมโดยเฉพาะอีก 1 ปี

  • ระดับบัณฑิต (Postgraduate)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate)
เป็นหลักสูตรระยะสั้นประมาณ 6 เดือน เสริมความรู้เฉพาะด้าน บางมหาวิทยาลัยใช้เป็น หลักสูตรประเมินผลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แต่คุณสมบัติยังไม่เหมาะสม
อนุปริญญาโท (Graduate Diploma)
ใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 1 ปี สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมทักษะเฉพาะด้านเช่นเดียวกันกับหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลายมหาวิทยาลัยจัดให้หลักสูตรอนุปริญญาโทเป็นหลักสูตรปีแรก ของปริญญาโทหากนักศึกษาทำคะแนนได้ดีก็สามารถเข้าไปเรียนในปีที่ 2 ของปริญญาโทได้เลย
ปริญญาโท (Master Degree)

ระยะเวลาของหลักสูตรมีตั้งแต่ 1-2 ปีขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและลักษณะของหลักสูตร แบ่งหลักสูตรเป็น 2 ลักษณะ คือ

  • หลักสูตรภาคบรรยาย (Coursework) และ
  • หลักสูตรภาควิจัย (Research)
ปริญญาเอก (Doctoral Degree)
หลักสูตรปริญญาเอกแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ PhD. by pure research และ PhD. by coursework ใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 3 – 5 ปี
ภาคการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยแบ่งภาคการศึกษาเป็น 2 ภาค ภาคละประมาณ 15 สัปดาห์ นักศึกษาควรเดินทางไปถึงออสเตรเลียอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ก่อนเริ่มภาคการศึกษาเพื่อจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวสำหรับสภาพแวดล้อมใหม่ และโดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยจะจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคประมาณ 2 สัปดาห์ ปัจจุบันออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 40 แห่ง เป็นของภาครัฐ 38 แห่ง และเอกชนอีก 2 แห่ง ซึ่งต่างก็ได้รับวิทยฐานะเท่าเทียมกัน
พลัส เอ็ดดูเคชั่น บาย อาเธอร์ พลัส
13/259 นวมินทร์ 67 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
โทร 02 001 9817 มือถือ 094 646 5992
© Copy Rights by pluseducation.com
Administrator