หลักสูตรภาษาอังกฤษ General / Intensive English

General English หลัก สูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐาน ถึงแม้นักเรียนจะไม่มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้มจนถึงระดับสูง จะฝึกความเข้าใจภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยสามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

โรงเรียนมัธยมศึกษา (Junior High Schools/High Schools)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Junior High School) คือเกรด 7 และเกรด 8 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior High School) คือเกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยทั่วไปสำหรับเด็กที่เข้าเริ่มเรียนตามปกติ และเรียนต่อเนื่องไปโดยไม่ขาดตอน จะสำเร็จการศึกษา Grade 12 เมื่ออายุประมาณ 18 ปี ซึ่งนับว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนในระดับนี้ต้องเรียนวิชาพื้นฐานคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และอาจต้องเรียนภาษาต่างชาติ หรือพลศึกษาด้วย นักศึกษาต่างชาติที่เข้าไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในประเทศอเมริกา มีจำนวนไม่มากนัก และส่วนใหญ่จะเข้าเรียนกับโรงเรียนประจำของเอกชน หรือ Boarding School เนื่อง จากโรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดหาหอพักให้ได้ นักเรียนไทยส่วนใหญ่ที่ไปเรียนต่อในระดับนี้ มักสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว และเข้าไปเรียนต่อ Grade 10 ในประเทศอเมริกา

ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)

สถาบันระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกามีมากมายกว่า 3,000 แห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน โดยสถาบันในระดับอุดมศึกษาจะแยกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. วิทยาลัยแบบ 2 ปี หรือวิทยาลัยชุมชน (Junior Colleges และ Community Colleges)
  1. วิทยาลัย (Colleges)
  1. มหาวิทยาลัย (University)
  1. สถาบันเทคโนโลยี (Institute of Technology)

เงื่อนไขการรับเข้าเรียน

นัก เรียนจากประเทศไทย สามารถศึกษาต่อระดับมัธยมในโรงเรียนของเอกชนเท่านั้น ไม่สามารถเข้าเรียนในสถาบันของัฐบาลได้ เงื่อนไขอื่นๆ เช่น เกรดเฉลี่ยและคะแนน TOEFL แตกต่างออกไปตามสถาบัน

 
ในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับปริญญาตรี สถาบันส่วนใหญ่ต้องการนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และ TOEFL 500 ขึ้นไป สำหรับปริญญาโทและเอก เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป และคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 นักศึกษาที่จะสมัครในโปรแกรม MBA ส่วนใหญ่จะต้องใช้คะแนน GMAT ซึ่งจะนำมาคำนวณกับเกรดเฉลี่ยปริญญาตรี ส่วนนักศึกษาที่สมัครปริญญาโทและเอกในสาขาอื่นๆ ส่วนใหญ่จะต้องสอบ GRE (Graduate Record Examination)
พลัส เอ็ดดูเคชั่น บาย อาเธอร์ พลัส
13/259 นวมินทร์ 67 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
โทร 02 001 9817 มือถือ 094 646 5992
© Copy Rights by pluseducation.com
Administrator